Sunday, September 27, 2015

ინტელის ტრენინგის მეორე დღე

საინტერესო და ჩემთვის წარმატებული დღე!
დღეს გავეცანით ბროშურებისა და გაზეთების ნიმუშებს ელექტრონულ ფორმაში,დავწერეთ კომენტარები და კიდევ უამრავი რამ.
მადლობა ნათიაააა!!!!!

Saturday, September 26, 2015

ინტელის ტრენინგის პირველი დღე

დრევანდელი დღე ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოდგა.
დღეს ინტელის ტრენინგის პირველი დღეა, რომელზეც ხალისით მოვდიოდი რადგანაც ვიცოდი,რომ ეს ჩემთვის  სასარგებლო იქნებოდა.
პირველ დრეს გავეცანით კურსს და საერთოდ ყველაფერს რაზეც ამ ცხრა დღის მანძილზე უნდა ვიმუშაოთ. გავეცანით სახელმძღვანელოს, შევქმენით პორტფოლიო და გამოვაქვეყნეთ რეფლექსია ბლოგზე. 

Saturday, October 15, 2011

გაკვეთილის გეგმა წელიწადის დროები

გაკვეთილის გეგმა
გაკვეთილის თემა
წელიწადის დროები
მასწავლებლის სახელი/გვარი
ირინა ქოზაშვილი
სწავლების საფეხური
მეორე/ კლასი 7
მოსწავლეთა რაოდენობა
8
გაკვეთილის მნიშვნელობა / აქტუალობა
1.მოსწავლეები გაიუმჯობესებენ კითხვის ტექნიკას.
2.გამოუმუშავდებათ უცხოურ ენაზე მოსმენილი ტექსტის გაგება გააზრების უნარი.
3.გაიმდიდრებენ ლექსიკას.
4.ისწავლიან თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას.
გაკვეთილის მიზნები/ შედეგები
მიზნები
1.მოსმენილი ტექსტის ზოგადი და ფაქტობრივი ინფორმაციის გაგება გააზრება.
2.კითხვის ტექნიკის განვითარება.
3.ლექსიკური მარაგის გამდიდრება.
4.მარტივი ტექსტის შედგენა მონაცემებზე დაყრდნობით.
შედეგები
1.იგებს და გაიაზრებს მცირე ზომის აღწერითი ხასიათის ტექსტს.
2.ხმამაღლა გამართულად კითხულობს მარტივ ტექსტს.
3.მონაცემებზე დაყრდნობით წერს მარტივ ტექსტს.
4.იყენებს მრავალფეროვან ლექსიკას.
წინასწარი ცოდნა
1.მოსწავლეებმა იციან კითხვა,იციან წერა.
2.ფლობენ გარკვეული რაოდენობის ლექსიკურ მარაგს.
3.იციან პროგრამა word, Pover point-ში მუშაობა.
შეფასების საგანი/პროცედურები
შეფასების საგანი
1.ტექსტის გაგება გააზრების უნარი.
2.კითხვის ტექნიკის უნარი.
3.თარგმნის უნარი.
4.მარტივი ტექსტის შედგენის/წერის უნარი.
შეფასების პროცედურები
1.კითხვა
2.დაკვირვება
3.წერითი მუშაობა
4.კომპიუტერთან მუშაობა
სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსები
1.სახელმძღვანელო/ლორთქიფანიძე/
2.დაფა
3.ოთხი კომპიუტერი,პროგრამები Pover point, word.
გაკვეთილის მსვლელობა/მენეჯმენტი
A-ფაზა გამოწვევა
აქტივობა1.მისალმება/თემისა და მიზნების გაცნობა./3
აქტივობა2.გონებრივი იერიში/დახურული კითხვების დასმა.
1.რამდენი დროა წელიწადში?
2.ჩამოთვალეთ ისინი
3.რამდენი თვეა წელიწადში?
4.ჩამოთვალეთ ისინი?/3წ
B-ფაზა ცოდნის კონსტრუირება
აქტივობა3.შინაარსის პროგნოზირება სათაურით./2წ
აქტივობა4.ახალი ლექსიკის გაცნობა/ამოწერა დაფაზე და ლეკსიკონში გადატანა/3წ
აქტივობა5.ტექსტის 1–ლი მოსმენა /3წ
აქტივობა6.ახალი ტექსტის ირგვლივ კითხვების დასმა/3წ
აქტივობა 7.ტექსტის ხმამაღალი გამართული კიტხვა/ინდივიდუალურად/5წ
აქტივობა8.ტექსტის მეორე მოსმენა და თარგმნა/3წ
აქტივობა9.მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში კომპიუტერთან. პროგრამა Pover point-ში ქმნიან მცირე ზომის ტექსტს ნიმუშის მიხედვით, აფორმებენ სურათებით/რომლებიც შეესაბამება არჩეული წელიწადის დროს/ და უგზავნიან მასწავლებელს ელ. ფოსტით/7წ
აქტივობა10.მასწავლებელი და მოსწავლეები ერთობლივათ კითხულობენ და ასწორებენ შეცდომებს/5წ
C-ფაზა რეფლექსია
აქტივობა11.მასწავლებლის მიერ კითხვების დასმა ახალ მასალასტან დაკავშირებით/3წ
აქტივობა12.საშინაო დავალების ორგანიზება/ინსტრუქციის მიცემა/3წ
აქტივობა13.შეფასება/2წ


შეფასების რუბრიკა

შეფასების სქემა
კრიტერიუმები
დაბალი
საშუალო
მაღალი
კითხვა
  არასწორად წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს წინადადებებს.
ცდილობს სწორად წაიკითხოს ნაცნობი მასალა, მაგრამ უჭირს უცნობი მასალის კითხვა
სწორად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ მასალას
კითხვებზე ზეპირი პასუხის გაცემა
უჭირს დასმულ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა
ნაწილობრივ სწორად გასცემს
სწორად პასუხობს კითხვებზე
წერითი მუშაობა
არ იცავს ასოთა გადაბმის წესებს, ტოვებს ცალკეულ ასოებს,უშვებს ორთოგრაფიულ შეცდომებს
ნაწილობრივ იცავს ასოთა გადაბმის წესებს, ზოგჯერ ტოვებს ასოებს, ხანდახან უშვებს ორთოგრაფიულ შეცდომებს
სწორად იცავს ასოთა გადაბმის წესებს,წერის ტექნიკას, არ უშვებს ორთოგრაფიულ შეცდომებს
ტექსტის გაგება
უჭირს წაკითხულის გაგება,
ნაწილობრივ იგებს წაკითხულს, რეაგირებს მითითებებზე
კარგათ იგებს წაკითხულ ტექსტს, იგებს მითითებებს
კომპიუტერთან მუშაობა
ვერ ასრულებს დავალებას
ჭირდება მასწავლებლის დახმარება
მუშაობს დამოუკიდებლათ


გაკვეთილის გეგმა მისალოცი ბარათი

გაკვეთილის თემა
მისალოცი ბარათი
მასწავლებლის სახელი/გვარი
ირინა ქოზაშვილი
სწავლების საფეხური
მეორე/კლასი 7
მოსწავლეთა რაოდენობა
8
გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა
1.ისწავლიან თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას/მისალოცი ბარათის ელექტრონული ვერსია/
2.გაიმდიდრებენ ლექსიკას
3.ისწავლიან მისალოცი ბარათის წერას/უცხოურ ენაზე/
4.ისწავლიან კორესპონდენციის მიზნის ჩამოყალიბებას/დაბადების დღის,ახალი წლის და სხვა/
გაკვეთილის მიზნები/შედეგები
მიზნები
1.მისალოცი ბარათის შედგენა
2.კორესპონდენციის ფორმალური მხარის დაცვა
3.გრამატიკისა და ორთოგრაფიის ნორმების დაცვა
4.კორესპონდენციის მიზნის ჩამოყალიბება
შედეგები
1.მოსწავლე წერს ღია ბარათს
2.იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს
3.იცავს გრამატიკისა და ორთოგრაფიის ნორმებს
4.აყალიბებს კორესპონდენციის მიზანს
წინასწარი ცოდნა
1.მოსწავლეებმა იციან წერა, კითხვა
2.აქვთ გარკვეული რაოდენობის ლექსიკური მარაგი
3.იციან პროგრამა word, Pover-ში მუშაობა
შეფასების საგანი/პროცედურები
შეფასების საგანი
1.მისალოცი ბარათის შედგენის უნარი/გეგმის მიხედვით/
2.ფორმალური მხარის დაცვის უნარი
3.მიზნის ჩამოყალიბების უნარი
4.გრამატიკის ნორმების დაცვის უნარი
პროცედურები
1.წაკითხულის გაგება გააზრება
2.წერა
3.დაწერილის შინაარსის გადმოცემა
სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსები
სახელმძღვანელო/ლორთქიფანიძე/, დაფა, 8 კომპიუტერი,კომპიუტერული პროგრამები Word,Pover point
გაკვეთილის მსვლელობა/მენეჯმენტი
A-ფაზა გამოწვევა
აქტივობა 1.გაკვეთილის თემისა და მიზნების გაცნობა/3წ
აქტივობა2.საშინაო დავალების შემოწმება/კითხვების დასმა/3წ
B-ფაზა ცოდნის კოუირებანსტრ

აქტივობა3.მასწავლებელი აცნობს კლასს მისალოცი ბარათის ნიმუშს/3წ
აქტივობა4.მასწავლებელი სვამს დახურულ კითხვებს და პარალელურად დაფაზე წერილის დიზაინის ნიმუშს წერს მიღებული პასუხების საფუძველზე
.დააკვირდით ბარათის სტრუქტურას
.რით იწყება ბარათი?
რას შეადგენს მისი მომდევნო ნაწილი?
.რა სახის ინფორმაციაა ბარათში?
.რით სრულდება ბარათი?
ბარათის დიზაინის ნიმუში
1.მიმართვა
2.ძირითადი ტექსტი
3.დამშვიდობება/6წ
აქტივობა 5.მასცავლებელი აცნობს/უხსნის კლასს მიმართვისა და დამშვიდობების კლიშეებს/5წ
აქტივობა 6.მოსცავლეები წერენ ბარატებს და შემდეგ მასწავლებელთან ერთად მსჯელობენ დაშვებულ შეცდომებზე/6წ
აქტივობა7.მოსწავლეები ინდივიდუალურად სხდებიან კომპიუტერთან, ირჩევენ საკუთარ ადრესატს და პროგრამა Pover point-ში ქმნიან უკვე შესწორებულ მისალოც ბარათს, აფორმებენ მას და ელექტრონული ფოსტით უგზავნიან მასწავლებელს/8წ
C-ფაზა რეფლექსია
აქტივობა8. მასწავლებლის მიერ კითხვების დასმა ახალ მასალასთან დაკავშირებით/3წ
აქტივობა9საშინაო დავალების/5წ ორგანიზება/ინსტრუქციის მიცემა
აქწტივობა10.შეფასება/3წ


Friday, October 14, 2011

პროექტი
პროექტის თემა: ა. პუშკინი – რუსული პოეზიის მზე
პროექტის მიზანი: ინფორმაციული ბუკლეტის რუსულ ენაზე შედგენა
                                             კვლევა ძიების უნარის განვითასრება
                                             კომუნიკაციის და თანამშრომლობის უნარის განვითარება
პროექტის აღწერა: ინფორმაციული ბუკლეტის შედგენა თანამშრომლობის გზით/
                                             სკოლის ფარგლებს გარეთ/
მოსწავლეების ასაკი:14 წელი  მეცხრე კლასი
ვადები: ერთი კვირა
პროექტის შესაძლო აქრივობები კლასში:
1.ჯგუფის სამუშაო გეგმის მომზადება/ლიდერის არჩევა, პასუხისმგებლობის გადანაწილება ჯგუფის წევრებზე/
.პოეტის შესახებ მასალების მოძიება და განზოგადება
.ილუსტრაციების მოძიება/ინტერნეტი/დასათაურება
.ფაქტობრივი ინფორმაციის ამსახველი ანოტაციის მომზადება
2.ბუკლეტის რუსულ ენაზე თარგმანი
3.ბუკლეტის გაფორმება Pover point-ში
4. პრეზენტაციისთვის მომ ზადება
მოსალოდნელი შედეგები: ბუკლეტები, პრეზენტაცია Pover point-ში
სარგებელი სხვებისთვის:სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება
სამუშაო ენა: ქართული, რუსული
მონაწილეები სხვა სკოლიდან: არა
ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:უცხ.IX.7 .ასახელებს მოხსენების თემას
. საუბრისას იშველიებს თვალსაჩინოებს
.პასუხობს კითხვებს განხილულ თემასთან დაკავშირებით
პროექტის ხელმძღვანელი: ი.ქოზაშვილი
ხელმძღვანელის ელ. ფოსტა:irinaqoza@gmail.com

Thursday, August 18, 2011

ჩემი სკოლა

პროექტის სახელი: ჩემი სკოლა
პროექტის მიზანი: სოფელში არსებული საჯარო სკოლის შესახებ ინფორმაციის მოძიება. კვლევა–ძიების უნარის განვითარება, კომუნიკაციის და თანამშრომლობის უნარის განვითარება.
პროექტის აღწერა: მოსწავლეებს აქვთ მწირი ინფორმაცია სკოლის ისტორიის შესახებ.
მონაწილეთა ასაკი: 13–14 წელი, 8–9 კლასი.
ვადები: ორი კვირა.
პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:
აქტივობა 1– კლასის დაყოფა 2 ჯგუფად.
1 ჯგუფი – ინტერნეტში მოიძიებს ინფორმაციას სკოლის დაარსების და ადგილმდებარეობის შესახებ, სკოლის არქივიდან ამოიღებენ ძველი სკოლის სურათებს, გადაუღებენ სურათებს ახალ სკოლას.
2   ჯგუფი – გაესაუბრება უხუცეს მასწავლებლებს ან მათ ოჯახის წევრებს,გააკეატებენ ვიდეოჩანაწერებს,გადაიღებენ სურათებს.
აქტივობა 2 – მოპოვებული ინფორმაციით Word-ში ბუკლეტების შექმნა.
აქტივობა3 – პროგრამა Pover point-ში პრეზენტაციის გაკეთება.
აქტივობა4 – მოსწავლეები ქმნიან პროექტის Blogს.
მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:
მოსწავლე იღებს ამომწურავ ინფორმაციას სკოლის შესახებ.
იცავს კომუნიკაციის და თანამშრომლობის წესებს.
იკვლევს და იძიებს მოცემულ ინფორმაციას.
ვიდეოცანაწერები, ბუკლეტები,პრეზენტაცია.
სარგებელი სხვებისთვის: მოსახლეობის და სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება სკოლის ისტორიის შესახებ.
სამუშაო ენა: ქართული
მონაწილეები სხვა სკოლიდან: არა
საგნობრივ, საგნობრივ ჯგუფთან და ეროვნულ გეგმასთან კავშირი: ისტორია,
გეოგრაფია.
პროექტის ხელმძღვანელი: ირინა ქოზაშვილი
ხელმძღვანელის ელექტრონული ფოსტა: irinaqoza@gmail.com